Kazoo Art Dolls Kazoo Art Dolls

English below

Gratulacje! Właśnie zostałeś właścicielem art dolla! Może to początek wspaniałej kolekcji...?

Art dolle marki Kazoo są w całości wykonane ręcznie. Robię wszystko co w mojej mocy, aby jak najlepiej znosiły codziennie, normalne użytkowanie, ale ponieważ są to wciąż bardziej obiekty sztuki, niż masowo produkowane zabawki, trzeba o nie odpowiednio dbać.

- Twarde elementy art dolla są wykonane z gliny polimerowej, która po utwardzeniu ma wytrzymałość podobną do gipsu lub porcelany. Postaraj się, żeby art doll nie upadł z wysokości na twardą powierzchnię. Najbardziej narażone na złamanie są drobne wystające elementy: pazury, uszy, rogi. Jeśli coś się ułamie, możesz tę część przykleić za pomocą Super Glue lub kleju do ceramiki. Ważne, aby był to klej przezroczysty i szybkowiążący!

- Twarde elementy są pomalowane farbą modelarską i zabezpieczone werniksem. Jednakże przy uderzeniu o twardą powierzchnię farba może się odprysnąć lub zetrzeć. Jeśli art doll stoi na półce, możesz mu podłożyć coś miękkiego.

- Nie szarp kończynami i nie zmieniaj pozycji ciała na siłę, aby nie uszkodzić szkieletu.

- Art dolle nie lubią wody i gorąca. Możesz zabrać swoje zwierzątko na piknik, nie zaszkodzi mu też pochlapanie wodą, ale szorowanie pod kranem, kąpiel albo pozostawienie na kaloryferze grozi rozklejeniem, starciem lub nadtopieniem elementów art dolla.

- Art dolle lubią być czesane (miękką szczotką, grzebykiem) - w ten sposób pozbywają się martwego włosia ;-) Pobrudzone zwierzątko możesz oczyścić ścierką z mikrofibry lub chusteczką nawilżaną dla dzieci. (Nie taką do sprzątania domu! Może zetrzeć farbę).

- Nie dawaj art dolla małym dzieciom do zabawy. Mogą co zepsuć, albo co gorsza zrobić sobie krzywdę. (Np. włożą mały element do nosa, ukłują się, zakrztuszą futrem itp.). Art dolle to nie zabawki dla małych dzieci! Nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa.

- Nie dawaj art dolla zwierzętom do zabawy! Art dolle mają bardzo słabe zęby i nie mogą się obronić! (A obślinione strasznie cuchną).

Poza tym art dolle uwielbiają być ubierane, ozdabiane, trzymane w koszyczkach, domkach
i nosidełkach. Można je wszędzie ze sobą zabierać (pamiętając, że nie lubią wody i gorąca). Bez problemu znoszą podróż samolotem. Są niezwykle przyjazne, lojalne i dochowują najgłębszych sekretów. To znakomici przyjaciele!Congratulations! You have just become the fantasy pet owner! Maybe this is the beginning of a great collection ...?

Kazoo art dolls are made entirely by hand. I am doing my best to make them resistant for everyday use as best as possible, but since these are still more art objects than mass-produced toys, we must take care of them properly.

-  
The hard elements are made of polymer clay, which after hardening has a strength similar to plaster or porcelain. Make sure that the art doll does not fall from a height into a hard surface. The most exposed to breaking are small elements, like: claws, ears, horns. If something breaks, you can fix this part with Super Glue, Loctite glue or ceramic glue. It is important that it is a transparent and quick-setting adhesive!!

- The hard elements are painted with modeling paint and protected with varnish. However, when hitting a hard surface, the paint may splatter or wipe. If the art doll is standing on the shelf, you can put something soft on it.

- Do not pull limbs and do not change the position of the body forcefully, to avoid damage of internal armature. 

- Art dolls do not like water and heat. Splashes with water or leaving on a blanket under the open sky certainly will not hurt them, but the whole bath, scrubbing under the tap or putting them on the radiator already so. It may result in sticking, clashing or melting of art doll elements.

- Art dolls like to be combed (with a soft brush, comb) - this way they get rid of dead bristles ;-) You can clean the stained art doll with a microfiber cloth or a wet wipe for children. 

- Do not give art doll to little children to play with. Not only can they damage him, they can hurt themselves. (For example, inserting a small element into the nose, or choke, etc.). Art dolls are not toys for small children! They do not have safety certificates.

- Do not give art dolls to the animals! Art dolls have very weak teeth and can not defend themselves! (And the bitten ones smell badly).

In addition, art dolls love to be dressed, decorated, kept in baskets, houses
and carriers. You can take them with you everywhere (remembering that they do not like water and heat). They can easily travel by plane. They are extremely friendly, loyal and keep your deepest secrets. They are great friends!